Хөрөнгө оруулагчид таваарын зах зээлээс сүүлийн нэг сард 791 сая ам.доллар эргүүлэн татжээ

Түүхий эд