Санхүүгийн III улирлыг эс тооцвол "Apple"-ийн ашиг, орлого IV улиралд сүүлийн хоёр жилийн доод түвшин руу буулаа

Технологийн цаг