Топ хэлцлүүд: "SoftBank" технологийн хөгжлийн сандаа 100 тэрбум ам.доллар татахаар ажиллаж байна

Мөнгө ба бизнес