Олон улсын валютын зах зээлд "найдвартай хөрөнгө оруулалтын" хэрэгслийн эрэлт буурав

Валют