Монголбанк "Санхүүгийн салбарт хэрэглэгчийг хамгаалах "Их-20"-ийн зарчим" нэвтрүүлнэ

Мэдээ

Монголбанк санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах хяналт, шалгалт нэвтрүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл өмнө нь зохистой харьцааг хангуулах хяналт шалгалт дангаараа оршдог байсан бол цаашид хэрэглэгчийг хамгаалах “Их 20”-ийн 11 зарчмыг нэвтрүүлж байгаа юм. Санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах тухай асуудал нь зохицуулагч байгууллагын дүрэм журмаар зохицуулагдаж хяналт шалгалтын хүрээнд хамгаалагдсан байна гэж үзэн дараах чиглэлүүдэд зарчим боловсруулсан байна.

Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид нь бүх хэрэглэгчидтэй тэнцүү, шударга, үнэнч харилцаж байгууллагын сайн засаглалыг бэхжүүлэх үүрэг хүлээнэ. Санхүүгийн бүх оролцогчид санхүүгийн боловсролыг түгээж хэрэглэгчдэд чиглэсэн мэдлэг, чадвар олгох үйл ажиллагаа явуулах үүрэг хүлээнэ. Мөн хэрэглэгчийн хадгаламж, харилцах данс болон бусад бүх хөрөнгийг луйвар болон зүй бусаар ашиглахаас сэргийлж хамгаална гэж “Их 20”-ийн 11 зарчимд тусгаж өгсөн байна.
САНАЛ БОЛГОХ