"Baidu" 700 сая хэрэглэгчийн өгөгдлийг ашиглан макро эдийн засгийн индикатортой болно