Сурагчийн бүрэн хослолын үнэ 39,000-108,000 төгрөгийн хооронд байна