Дэлхийн хамгийн чинээлэг эрхмүүдийн хөрөнгө нэг өдрийн дотор 12.2 тэрбум ам.доллараар буурлаа