Дэлхийн хамгийн чинээлэг 400 эрхмийн хөрөнгө 3.1 их наяд ам.доллараар хэмжигдэж байна