"Хүнд даацын шуудайны дотоодын жилийн хэрэглээ нь 1.5 сая ширхэг шуудай байдаг"