Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Мьянмарт хийсэн айлчлалынхаа үеэр тавьсан илтгэл