Ж.Тайгесен: 2019-2020 онд гаргах бүтээгдэхүүнийг худалдан авах санал хүлээн авсан