"Spotify"-ийг сар бүр идэвхтэй ашиглагчдын тоо 100 саяд хүрчээ