Нийгмийн сүлжээ хэрэглэгчдийн тоо 4 жилийн өмнөхөөс бараг 3 дахин өсчээ