"Сонгуулийн үеэр хэвлэх үйлдвэрүүдийн ачаалал 2-3 дахин нэмэгддэг"