Холбооны нөөцийн банкны хурлын тэмдэглэл гарсан нь алт, зэсийн ханшид сөргөөр нөлөөлөв

Түүхий эд